Regulamin akcji Świąteczno-Noworocznej

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji “Świąteczno-Noworocznej” (zwanej dalej Akcją) jest A3 Agata Eigner z siedzibą w Warszawie przy ul. Fleminga 56a 03-176 Warszawa, wpisana do rejestru pod numer NIP 524-149-43-19

zwana dalej „Organizatorem”

Postanowienia ogólne:

 1. Akcja odbywa się na stronie Facebook Oczyszczanie-Odchudzanie https://www.facebook.com/oczyszczanieodchudzanie
 2. Informacje o akcji ukażą się na wyżej wymienionej stronie Facebook oraz w postach i wpisach promocyjnych w internecie.
 3. Akcja rozpoczyna się 17.12.2021 roku poprzez ogłoszenie w poście na stronie Facebook Oczyszczanie-Odchudzanie. Akcja kończy się dnia 30.12.2021
 4. Spośród osób zgłaszających się do udziału w Akcji zostaną wyłonione 3 osoby (Laureaci), którzy otrzymają nagrody:

PIERWSZE MIEJSCE – bezpłatnie KURS online psychodietetyk M. Nitki „Lżejsze życie bez cukru-opanuj hormony, zgub kilogramy” – dzięki niemu uczysz się jak odżywiać swoje ciało by opanować hormony i tracić nadmiarowe kilogramy bez ćwiczeń, liczenia kalorii i cudownych pigułek. W ramach kursu rozmowa z psychodietetyk M. Nitka by naprowadzić Cie na właściwy dla Ciebie kierunek.

DRUGIE MIEJSCE – bezpłatna konsultacja u psychodietetyk M. Nitki – możesz omówić indywidualnie swoją sytuację

TRZECIE MIEJSCE – Ebook „Jedzenie podkręcające metabolizm”. Wszystkie nagrody są online i nagrodzeni zostaną powiadomieni o dostępie.

 1. Ogłoszenie wyników akcji nastąpi dnia 31.12.2019 na stronie FB Oczyszczanie-Odchudzanie
 2. Udział w Akcji mogą zgłosić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Polski.

 

Uczestnik:

 1. Akcja skierowana jest do kobiet.
 2. Uczestnikiem akcji zostaje osoba, która wypełni wymienione poniżej warunki udziału:

1)Polubi stronę Fb Oczyszczanie-Odchudzanie

2)polubi post z opisem akcji

3)napise w komentarzu pod tym postem: CHCĘ KURS ponieważ ….. (uzasadnij dlaczego np.: chcę schudnąć, mam problem wytrwać w postanowieniach noworocznych, chcę go sprezentować koleżance itp.) oraz OZNACZY w komentarzu MINIMUM 5 swoich znajomych, którym ten kurs też może się przydać. Swój komentarz zaczynaj koniecznie od słów: CHCĘ KURS ponieważ (ważne bo tylko takie komentarze otrzymają automatyczną wiadomość pozwalającą odebrać kupon rabatowy). Udostępnij post osobom, które też mogą skorzystać z tej akcji.

 

Realizacja i nagrody:

 

Wśród uczestników akcji po jej zakończeniu Organizator wytypuje 3 Laureatów wg największej liczby oznaczonych w komentarzach osób.

Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie FB Oczyszczanie-Odchudzanie w poscie. Laureaci zobowiązani są skontaktować się z organizatorem akcji w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy Laureatów w celu podania e-maila do dostarczenia dostępów do nagród online. Jeśli Laureat nie poda e-maila do wysyłki nagrody organizator akcji ma prawo nie realizować nagrody.

Zapewnienie prawidłowości realizacji Akcji oraz tryb składania i rozpatrywania reklamacji:

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji sprawuje nadzór Organizator.
 2. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestniczek, związane z udziałem w Akcji.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestniczki na piśmie, wyłącznie w trakcie trwania Akcji. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku przesłania reklamacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie ……….w okresie jej trwania.
 2. Udział Uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w Regulaminie.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest A3 Agata Eigner. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fleminga 56 a, 03-176 Warszawa (Organizator). Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jednocześnie nie jest konieczne do wzięcia udziału w Akcji. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji będzie prowadzone w celach i w zakresie niezbędnym dla organizacji i przeprowadzenia Akcji, a dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Akcji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Organizator ma prawo do:

 1. a) dostępu do swoich danych,
 2. b) żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełnienia),
 3. c) żądania usunięcia danych,
 4. d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. f) przenoszenia danych, które dostarczyła tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania danych innemu administratorowi,
 7. g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób naruszający prawo,
 8. h) cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie dane przetwarzane przez Organizatora czy to w formie papierowej czy elektronicznej są objęte zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi, technicznymi i organizacyjnymi.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być  również podmioty świadczące dla Organizatora usługi księgowe, wyspecjalizowani dostawcy usług przechowywania danych i usług informatycznych, a także podmioty, którym Organizator ma obowiązek przekazywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Akcji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji.
 2. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia udziału w Akcji w określonym Regulaminem terminie.
 3. Uczestnik, który nie spełni któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub poda nieprawdziwe informacje, zostanie automatycznie zdyskwalifikowany, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
 5. a) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Akcji,
 6. b) problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
 7. c) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestnicy Akcji
 8. d) zgłaszanie się do Akcji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
 9. Na życzenie Uczestnika, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.
 10. Uczestnicy są obowiązani do zapłaty podatku dochodowego od otrzymanych świadczeń, jeżeli powstanie obowiązek zapłaty takiego podatku.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.12.2021 r.